Showing posts with label Lối sống. Show all posts
Showing posts with label Lối sống. Show all posts

Đã làm được chưa? % chi tiêu trong cuộc sống với phương pháp JARS 1- Chi tiêu thiết yếu: 55%
2- Tiết kiệm dài hạn: 10%

3- Giáo dục: 10%
4- Hưởng thụ: 10%
5- Quỹ tự do tài chính: 10%
6- Cho đi: 5%