Quản lý con người (Quản lý nhân sự)
Quản lý công việc (Quản lý chuyên môn)

“Hầu như ai cũng có thể chịu đựng nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn trắc nghiệm tính cách của ai đó thì cứ giao quyền lực cho người ấy” -Abraham Lincoln