Các lần khởi nghiệp 1- Mở tiệm internet tại thị tứ Bồ Bản, năm 2003.
2- Dạy học tại trường trung cấp thuộc nhà nước, năm 2004
3- Thành lập công ty giải pháp công nghệ VTMS, 12/2014
4- Trang điện tử ketnet24.com, 2019