Tài nguyên của tôi Trang phân tích, đánh giá công nghệ: https://vtm-s.com
Trang doanh nghiệp: https://vtms.business.site

Trang cá nhân: https://www.vtms.business
Youtube: 
https://youtube.com/vothanhminh
Facebook: https://www.facebook.com/vothanhminhs
Intagram: https://www.instagram.com/vtmsolutions
Flick: https://www.flickr.com/photos/vtms
Minds: https://www.minds.com/vtminhvt
Twitter:https://twitter.com/vtmsolutions